Bouw- en Montageverzekering (CAR)

Waarom?

Als investeerder loopt u veel risico tijdens het bouwproject van een zonnestroominstallatie. Uw PV-project kan gevaar lopen door onder andere een uitvoeringsfout, diefstal/vandalisme, kortsluiting, brand, storm, waterschade, verzakking, scheurvorming of eigen schuld (bijv. laten vallen).

Voor wie?

Vaak zijn er bij het realiseren van een project meerdere partijen betrokken. Daardoor kunnen complexe risico’s ontstaan. Door als opdrachtgever zelf een Construction Allrisk (CAR) verzekering af te sluiten wordt voorkomen dat een bepaald project niet verzekerd is, weet hij zelf wat er wel en niet gedekt is en ontvangt hij zelf de schade-uitkering bij eventuele schade.

Verzekeringsvormen

De all-risk bouwverzekering is een vrijwillige verzekering in de vorm van een all-risk contract en verzekert bouw, renovatie,
reconstructie-, montage-, demontage- of installatiewerkzaamheden vanaf het begin van de bouwwerkzaamheden tot de oplevering van het voltooide project aan de aanbestedende dienst. Een verzekerde gebeurtenis is schade veroorzaakt door een onverwachte en onvoorziene gebeurtenis genoemd in de polisvoorwaarden, waardoor het bouwwerk of de materialen worden beschadigd of vernietigd en de verzekeraar verplicht wordt deze te vergoeden. Een allriskverzekering dekt alle schade waarvan de oorzaak niet als beperking in de polisvoorwaarden wordt genoemd.

Deze CAR kent twee soorten polissen: een doorlopende polis en een polis voor bepaalde tijd.
Het continue beleid is gebaseerd op de omzet van al het verrichte werk. Alle projecten vallen onder het beleid, ook de kleinere. Omdat niet elk project direct bij de verzekeraar hoeft te worden gemeld, loopt u nooit het risico dat een project niet (binnen de afgesproken limieten) verzekerd is.
De polis voor bepaalde tijd is vooral bedoeld voor eenmalige projecten of bijzondere projecten. De premie is gebaseerd op de waarde van het werk.

Wat is gedekt?

Rubriek 1 “Het werk” moet minimaal verzekerd zijn. De andere secties zijn optioneel.

De All Risk Bouwverzekering dekt:

Rubriek I: het werk
De werkzaamheden zijn overeengekomen in het bouwcontract.
Het verzekerd bedrag voor bouwwerkzaamheden is de herstelwaarde tot een toestand die direct voorafgaand aan de schade heerste.
Risico’s die vaak worden gedekt door een CAR-polis zijn onder meer overstromingen, wind, aardbevingen, waterschade en schimmel, constructiefouten en nalatigheid. Normale slijtage, opzettelijke nalatigheid of slecht vakmanschap dekt de CAR doorgaans niet.

Geavanceerde bedrijfsonderbreking (optioneel)
Indien gekocht, dekt de vervroegde bedrijfsonderbreking het financiële verlies van de verzekerde werkgever als gevolg van de onderbreking van het contractwerk die vertraging veroorzaakt in de geplande start van de commerciële exploitatie tijdens de vergoedingsperiode als gevolg van schade verzekerd door “Het werk”.

Rubriek II: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsparagraaf dekt de werkgever en andere partijen (bijvoorbeeld de onderaannemers) tegen hun wettelijke aansprakelijkheid jegens derden voor gebeurtenissen die verband houden met de uitvoering van het werk zoals:

  • letsel aan personen;
  • verlies, beschadiging of vernietiging van materiële eigendommen.

Daarnaast wordt in deze paragraaf ook de aansprakelijkheid van verzekerden jegens elkaar behandeld. Stel dat de opdrachtnemer bijvoorbeeld schade berokkent aan zijn opdrachtgever (beiden zijn verzekerd onder de polis), dan kan de opdrachtnemer een beroep doen op de polis, omdat zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever is gedekt.

Uitgesloten van dekking zijn onder andere:

  • schade opgelopen door de werknemers als gevolg van arbeidsomstandigheden;
  • schade toegebracht aan zaken die verzekerde of iemand voor hem onder zich heeft, in gebruik of in verhuur heeft, voor bewerking, behandeling of om andere redenen (toezichtclausule).

Het verzekerde bedrag is een maximumbedrag per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, voortkomend uit één en dezelfde oorzaak.

Rubriek III: Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
Rubriek III dekt schade aan bestaande zaken van de opdrachtgever als gevolg van de verzekerde werkzaamheden. De schade moet dus direct voortvloeien uit de verrichte werkzaamheden.

Rubriek IV: Aannemersmaterieel
Deze rubriek dekt schade aan materieel van de aannemer veroorzaakt door van buiten komende calamiteiten, zoals storm, brandstichting en diefstal. Onder hulpstoffen worden verstaan ​​steigers, bekistingen, hutten, schuren, gereedschappen, etc., die ten behoeve van de werkzaamheden op de bouwplaats aanwezig zijn.

Uitgesloten zijn zeil- en drijvend materieel, draglines, bulldozers, kranen en andere mechanisch aangedreven transportmiddelen. Er is een uitgebreid, specifieker beleid voor dit type apparatuur.

Rubriek V: Eigendom van bouwdirectie en personeel
Deze rubriek dekt schade aan persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en het personeel van verzekerde, werkzaam op de bouwplaats, veroorzaakt door van buiten komende calamiteiten, zoals storm en diefstal.

Uitgesloten van dekking zijn:

  • geld en geldwaardige papieren, etc.;
  • mechanisch aangedreven voertuigen.

Sectie VI: Vervoer
Deze paragraaf dekt schade of diefstal van bouwdelen tijdens transport.
Belangrijk voor de dekking onder deze rubriek is dat:

  • het vervoer voor rekening en risico van de verzekeringnemer dient te zijn;
  • er dekking is van laden tot lossen op de bouwplaats.

Onderhoudstermijn
Naast de bouwtermijn kan een extra dekking worden meegenomen voor een onderhoudstermijn. Hiermee wordt verzekerd:

  • schade die zich openbaart tijdens de onderhoudstermijn met oorzaak in de bouwtermijn
  • schade ten gevolge van onderhoudswerk.

Meer informatie / offerte
De dekking is maatwerk. U kunt zelf kiezen voor een nog ruimere dekking of juist rubrieken wegstrepen die voor u niet interessant zijn. Wij kunnen u een offerte aanbieden zodra wij alle benodigde risicogegevens hebben ontvangen. Voor meer informatie en advies over een CAR-verzekering kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers.